Wdrażanie LSR

Aktualne dokumenty do pobrania – Wdrażanie LSR
źródło www.dprow.pomorskie.ue
– aktualne druki i akty prawne
Najczęściej zadawane pytania Poddziałanie 19.2
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność najczęściej zadawane pytania – zaktualizowane na dzień 25 października 2018 r.
otwórz

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WERSJA 3ZW niniejszym dziale znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne dokumenty związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 (Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność) .

Dokumenty do pobrania:
Strategia (zawierająca m.in. skład organu decyzyjnego – Rady):
Lokalna_Strategia_Rozwoju_dla_obszaru_LGD_Sandry_Brdy_na_lata_2016-2023

Księga Procedur (zawierająca m.in. kryteria wyboru):
Księga Procedur, aktualizacja styczeń 2018.
Księga Procedur – wzór rozliczenia
Księga Procedur – wzór wniosku grantowego

Regulamin organu decyzyjnego (Rady):
Regulamin Rady LGD Sandry Brdy

Umowa ramowa (zawarta pomiędzy LGD a Samorządem Województwa Pomorskiego):
Umowa ramowa

Harmonogram ogłaszania konkursów:
Harmonogram naborów wniosków, styczeń 2018.

Plan komunikacji:
Harmonogram realizacji planu, listopad 2017.
Wzory wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, instrukcje i wzory umów znajdują się pod adresem (wraz z wersjami archiwalnymi):

Wzory dokumentów 19.2

I. Podejmowanie działalności gospodarczej 
/przedsięwzięcie 1.1.1 aktywność gospodarcza mieszkańców/
– dokumenty obowiązujące od 16 października 2017 r.
1. Wniosek o przyznanie pomocy wersja 3z 
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
3. Biznesplan
4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
5. Tabela finansowa
Link do wzorów dokumentów 19.2.

Wzory dokumentów 19.4

Wzory dokumentów 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja:
1.Informacja monitorującej  realizację operacji
2.Instrukcja wypełniania informacji monitorującej
3. Wniosek o płatność
4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Link do wzorów dokumentów 19.4

Wzory oświadczeń RODO.
Oświadczenie Beneficjenci działania 19.2.
Oświadczenie Beneficjenci działania 19.2 – karty wkładu.
Oświadczenie Beneficjenci działania 19.2 – listy obecności.