Władze i członkowie

Walne Zebranie Członków – Stowarzyszenie liczy obecnie 72 członków.

Zarząd

 1. Grażyna Wera – Malatyńska – Prezes
 2. Ireneusz Brudnoch – Vice Prezes
 3. Sebastian Matthes – Vice Prezes
 4. Janusz Sikorski – Sekretarz
 5. Jan Gliszczyński – Członek
 6. Barbara Rydygier – Członek
 7. Marcin Kiedrowski – Członek
 8. Krzysztof Gierszewski – Członek

Kompetencje Zarządu 

 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 • kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Lokalnej Grupy Działania na zewnątrz;
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 • prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową;
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Lokalnej Grupy Działania;
 • powoływanie zespołów i innych ciał doradczych oraz określanie ich zadań;
 • planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
 • uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Lokalnej Grupy Działania;
 • sprawowania zarządu majątkiem Lokalnej Grupy Działania;
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Lokalnej Grupy Działania;
 • powoływanie biura Lokalnej Grupy Działania;
 • powoływanie i odwoływanie kierownika biura;
 • organizowanie prac Rady, w tym posiedzeń Rady.

Rada (organ decyzyjny dokonujący oceny wniosków składanych do LGD)    

Sektor społeczny (33% składu Rady)

1. Ossowski Łukasz
2. Piesik Robert
3. Pliszka Anita
4. Milewska Bogumiła
5. Tandecka Karolina

Sektor gospodarczy (40% składu Rady)
6. Lipska Ewa
7. Megier Wojciech
8. Pestka Beata
9. Skórczewski Robert
10. Skurczewska Małgorzata

11. Łoniewski Sławomir

Sektor publiczny (27% składu Rady)
12. Lemańczyk Andrzej
13. Ossowski Witold
14. Szczepański Zbigniew
15. Warsiński Jacek

Biuro

Stanisław Piesik – Dyrektor Biura
Grażyna Wera – Malatyńska – Specjalista koordynator ds. LSR
Iwona Góral – Pracownik kancelaryjny
Monika Rudnik – księgowość

Wykaz Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy (wykaz członków)